Báo cáo sơ kết học kỳ I, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2016-2017

Ngày đăng: (06/01/2017)

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I, NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được từ năm học 2015 – 2016, năm học 2016-2017 là năm đầu tiên ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV,  năm thứ 4 thực hiện Nghị Quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Trong yêu cầu đổi mới, được sự quan tâm của Ban chấp hành Huyện uỷ; UBND & HĐND huyện, các cấp ngành đoàn thể, đặc biệt là sự đồng thuận, cùng với sự nỗ lực của cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên có nhận thức chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực sư phạm, đáp ứng được yêu cầu về đổi mới giáo dục. Học kỳ 1 năm học 2016-2017 toàn ngành Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học và đạt được những kết quả như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I NĂM HỌC  2016 - 2017.

          I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2016 - 2017

          1. Công tác tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực giáo dục và Đào tạo.

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo như: Tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định số 6742/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch năm học 2016-2017, Quyết định số 5866/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra, phòng chống tham nhũng năm học 2016-2017; Lập các báo cáo và tờ trình xin giải quyết những khó khăn trong việc thiếu giáo viên trong huyện như: Công văn số 1831/UBND- GD&ĐT ngày12/9/2016 về việc đề nghị xem xét điều chỉnh mức tạm giao số lượng người làm việc trong các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập năm 2017 của huyện Tĩnh Gia; Tờ trình số: 189/TT-UBND ngày 18/10/2016 về việc xin tuyển dụng và hợp đồng giáo viên Mầm non, tiểu học THCS huyện Tĩnh Gia năm học 2016-2017; Tờ trình 225/UBND-TTr về việc xin chủ trương cho hợp đồng công việc tạm thời đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở còn thiếu trên địa bàn huyện Tĩnh Gia.

Tham mưu cho UBND huyện phương án ghép trường TH và THCS theo kế hoạch của UBND tỉnh.

 Tham mưu cho UBND huyện ban hành Công văn số 1868/UBND ngày 15/9/2016 của Chủ tịch UBND huyện về việc hướng dẫn  thực hiện và định mức  các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các đơn vị trường học năm học 2016-2017.

2. Công tác chuẩn bị năm học mới và khai giảng năm học 2016-2017.

   2.1. Công tác chuẩn bị năm học mới

- Về mạng lưới trường lớp:

Toàn ngành triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 5308/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh về việc quy định sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT có nhiều cấp học hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, theo đúng kế hoạch lộ trình. Thực hiện  ghép trường Tiểu học với THCS tại hai xã Định Hải và Hải Yến.

      Đến nay toàn huyện có 103 trường. Trong đó, MN: 34 trường, Tiểu học: 35 trường, THCS: 32 trường và 2 trường TH&THCS.

- Tổng số học sinh:  48151  học sinh; số lớp:  1521 Trong đó:

+ Mầm non: 440 nhóm lớp, 14450 trẻ

+ Tiểu học: 692 lớp,  20126 học sinh;

+ THCS: 389 lớp, 13489 học sinh.

Tổng số trẻ huy động ra lớp là: 1156 cháu đạt tỷ lệ 8.7%, trẻ mẫu giáo 12850,  tỷ lệ 86% ; trẻ vào lớp 1 là 4324 tỷ lệ 99,87%, vào lớp 6 là 3450 tỷ lệ 98,5%.

- Về cơ sở vật chất :

Các nhà trường bổ sung, tu sửa cơ cở vật chất, khuôn viên, thiết bị dạy học, chuẩn bị cho năm học mới.

Tổng số phòng học hiện có là 1574 phòng, trong đó phòng kiên cố có 1256 phòng, bán kiên cố có 318 phòng, thiếu 295 phòng. Phòng chức năng có 434 phòng trong đó kiên cố có 315 phòng, bán kiên cố có 119 phòng, thiếu 599 phòng.

Các trường đã làm tương đối tốt công tác xã hội hóa giáo dục, vận động các nhà hảo tâm, cha mẹ hoc sinh ủng hộ để bổ sung CSVC trong trường như MN Phú Lâm, MN Phú Sơn, MN Triêu Dương, MN Trúc Lâm, MN Hải Hà, MN Tân Dân, TH Hải Lĩnh, TH Hải Nhân, TH Hải Châu, THCS Ngọc Lĩnh, THCS Thanh Sơn, THCS Hải Lĩnh... Một số trường tham mưu tốt với chính quyền địa phương để đầu tư xây dựng nhà trường như TH Thị Trấn, THCS Thị Trấn, THCS Hải Ninh, THCS Ngọc Lĩnh, THCS Thanh Sơn, THCS Hải Lĩnh, THCS Thanh Thủy...

Ngành đã tiến hành rà soát cơ sở vật chất các trường Mầm non trên toàn huyện, tổng hợp nhu cầu thiếu phòng học ở các trường. Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch đầu tư phòng học các trường Mầm non năm 2017. Hiện nay 10 trường Mầm non đã được đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017.

-         Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Tổng số CB quản lý, giáo viên, nhân viên: 2577, cán bộ quản lý 258, giáo viên 2145, nhân viên hành chính 174. Thừa 7 Ql, thiếu 412 giáo viên và thiếu 8 nhân viên hành chính. Cụ thể:

+ Mầm non: Tổng có 712, trong đó Quản lý 97, thiếu 5; Giáo viên 595, thiếu 144; nhân viên 20, thiếu 14.

+ Tiểu học: Tổng có 978, trong đó: Quản lý 91, thừa 12; giáo viên 813, thiếu 155; nhân viên 74, thiếu 5.

+ THCS: Tổng có 887, trong đó: Quản lý 70, thừa 1; giáo viên 737, thừa thiếu cục bộ; nhân viên 80, thiếu 22.

Nhìn chung đội ngũ bán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo chất lượng, 100% đạt chuẩn và trên 70% đạt trên chuẩn. Tuy nhiên việc thiếu giáo viên trầm trọng ở các bậc học đặc biệt là bậc học mầm non và Tiểu học gây khó khăn cho các nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.  

        Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu kịp thời cho UBND huyện điều động, luân chuyển, thuyên chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.  Tổng số giáo viên được điều động, thuyên chuyển là 256 người. Bổ nhiệm 1 Hiệu trưởng trường THCS, luân chuyển 7 Phó Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS.Bổ nhiệm 13 nhân viên hành chính bậc TH và THCS có nghiệp vụ kế toán, có nguyện vọng làm kế toán các trường Mầm non.

Việc điều động giáo viên, nhân viên cơ bản được sắp xếp hợp lý. Giáo viên, nhân viên điều động thuyên chuyển theo tiêu chí chung trên toàn huyện hoặc theo khu vực. Sau khi luân chuyển không có trường nào thừa giáo viên, nhân viên.  Giáo viên Tiểu học thiếu chủ yếu tập trung ở các đơn vị khó khăn của huyện.  Sau khi luân chuyển, những trường thiếu giáo viên đã hợp đồng tạm giáo viên đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ để đứng lớp, đảm bảo công tác dạy học theo yêu cầu.

2.2. Công tác khai giảng năm học 2016-2017

Các trường tổ chức khai giảng đúng kịch bản, đảm bảo tinh thần lễ hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên bắt đầu năm học mới.

Ngành GD ĐT đã tham mưu cho Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đến dự và chỉ đạo lễ khai giảng ở 16 đơn vị nhà trường trong đó 1 trường Mầm non, 2 trường Tiểu học, 4 trường THCS, 2 trường TH&THCS và 6 trường THPT.

3. Công tác tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2016-2017.

           Các trường đã xây dựng kế hoạch hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2016-2017. Tất cả các trường đã thực hiện tổ chức hội nghị nghiêm túc theo hướng dẫn, phát huy được tính  dân chủ trong đơn vị, giảm tối thiểu việc mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nội bộ nhà trường. Ngành đã dự và chỉ đạo được 28 đơn vị nhà trường, trong đó: 7 trường Mầm non, 9 trường Tiểu học, 10 trường THCS và 2 trường TH&THCS. Một số trường tổ chức tốt như MN Hải Lĩnh, TH Hải Lĩnh, TH Thanh Sơn, TH Thị Trấn, THCS Hải Châu...

4. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn học kỳ 1 năm học 2016-2017.

4.2. Kết quả chỉ đạo hoạt động dạy học.

3.1. Cấp học Mầm non:

Ngành đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường thực hiện chương trình, khung thời gian kế hoạch. Các trường chủ động tạm thời khắc phục những khó khăn về việc thiếu phòng học, thiếu giáo viên như các trường Mầm non mượn nhà văn hóa thôn học nhờ, học tạm để cơ bản hoàn thành nhiệm vụ học kỳ 1năm học 2016-2017 với các mục tiêu đề ra.

4.1. Kết quả chất lượng giáo dục :

a. Mầm non :

- 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ và theo dõi sự phát triển bằng biểu đồ tăng trưởng.

- Kết quả chăm sóc, nuôi dưỡng:

+ Kết quả trẻ đạt ở kênh bình thường: tỉ lệ 96.5%

+ Kết quả trẻ đang ở kênh suy dinh dưỡng: Tỉ lệ 3.5%.

- Tham gia thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh bậc mầm non. Kết quả đạt 4/6 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017.

Một số trường có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ năm học như MN Xuân Lâm, MN Phú Lâm, MN Bình Minh, MN Ninh Hỉa, MN Hải Châu, MN Nghi Sơn…

b. Tiểu học

- Kết quả đánh giá học sinh:

+ Môn học: Hoàn thành: 19.203, tỷ lệ: 98%; chưa hoàn thành: 392, tỷ lệ 2%.

+ Phát triển năng lực: Đạt: 19.309, tỷ lệ: 98.5%; Chưa đạt: 286, tỷ lệ 1,5 %.

+ Phát triển phẩm chất: Đạt: 19548, tỷ lệ: 99.8%; Chưa đạt:  47,  tỷ lệ 0,2 %

 - Tham gia thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh bậc Tiểu học. Kết quả đạt 5/6 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017.

Những trường thực hiện tốt công tác chuyên môn và có hiệu quả như: TH Xuân Lâm, TH Các Sơn A, TH Nguyên Bình A và TH Mai Lâm, TH Bình Minh.

c. THCS

- Kết quả về Hạnh kiểm: Loại tốt: 9.542,  tỷ lệ 70,5%; Loại khá: 3.425,  tỷ lệ 25,3%; loại Trung bình: 545,  tỷ lệ 4,0%; Loại yếu: 29,  tỷ lệ 0,2%.

- Học lực: Loại giỏi: 1.162, tỷ lệ 8,6%; Loại khá: 4.929, tỷ lệ 36,4%; loại Trung bình: 6.630, tỷ lệ 49%; Loại yếu: 805,  tỷ lệ 5,9%; Loại kém: 15,  tỷ lệ 0,1%.

- Tổ chức thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 nghiêm túc, đúng quy chế. Tổng số học sinh dự thi: 724, Kết quả: 351 học sinh đạt giải, tỷ lệ 48.5%, Nhất: 9, Nhì: 28, Ba: 86, KK: 288. Chọn 127 học sinh vào đội dự tuyển ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh;  tổ chức thi tuyển chọn vòng 1 vòng hai để chọn đội tuyển thi cấp tỉnh. Các trường THCS Tân Dân và THCS Hải Hà luôn ở vị trí đầu trong bảng xếp loại; các trường THCS Hải Nhân, THCS Thị Trấn, THCS Hải An, THCS Triêu Dương có nhiều cố gắng trong việc nâng thứ hạng xếp loại học sinh giỏi lớp 9. Các trường có nhiều học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh như THCS Lương Chí, THCS Tân Trường, THCS Hải Châu, THCS Hải Thanh...

Tuy nhiên một số trường xuống thứ hạng như THCS Hùng Sơn, THCS Trúc Lâm, THCS Phú Sơn;

- Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện bậc THCS an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kết quả:  Tổng số GV đạt giáo viên giỏi cấp huyện là: 65/85 (đạt tỉ lệ 76,5%).  100% các trường có giáo viên tham gia ở các bộ môn. Các trường đã tạo điều kiện tốt nhất để GV dự thi đạt hiệu quả. Trường THCS Thị Trấn và THCS Đào Duy Từ đã tạo điều kiện tốt nhất về CSVC, thiết bị dạy học để ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt kỳ thi.

- Tổ chức thi nghề Phổ thông học sinh lớp 9 nghiêm túc, đúng quy chế. Tổng số học sinh dự thi: 2257, kết quả: 100% học sinh có chứng chỉ nghề trong đó Giỏi: 1667, Khá: 588, TB: 2.     

- Tổ chức Hội thảo công tác tập huấn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh; Tổ chức bồi dưỡng đội dự tuyển; tổ chức thi chọn đội tuyển HSG lớp 9 cấp tỉnh - vòng 2 và chọn đội tuyển chính thức 90 học sinh cho 9 môn học. Bồi dưỡng đội tuyển máy tính cầm tay dự thi cấp tỉnh.

- Tổ chức thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho HS trung học, thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho GV trung học.

Nhìn chung ở học kỳ 1 có nhiều đơn vị cố gắng thực hiện nhiệm vụ năm học và đạt hiệu quả như: THCS Hải Ninh, THCS Trường Lâm, THCS Đào Duy Từ, THCS Hải Nhân, THCS Mai Lâm, cấp 2&3 Nghi Sơn…

 4.2. Kết quả  kiểm tra, thi đua khen thưởng

- Các trường thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ nhà trường. Thực hiện các quy trình kiểm tra theo quy định, có đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu.

- Ngành đã tập trung kiểm tra công tác quản lý hiệu trưởng, các chuyên đề khác và công tác  kiểm tra nội bộ trường học. 100% các trường được kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới. Kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, công tác chuyên môn, thực hiện khoản thu ngoài ngân sách ở 15 đơn vị nhà trường.  Nhìn chung các trường trường thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định, không có trường nào lạm thu.

- Thanh tra Sở thanh tra việc thực hiện kế hoạch năm học ở 17 đơn vị nhà trường trong đó 6 trường mầm non, 5 trường Tiểu học, 5 trường THCS và 1 trường TH&THCS. Các trường thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã đăng ký, không có hiện tượng học sinh bỏ học. Tuy nhiên cần tiếp tục dồn học sinh ở các lớp theo đúng quy định tại QĐ 3185/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Giải quyết, xác minh nội dung đơn phản ánh tại 6 đơn vị nhà trường. Hầu hết các nội dung phản ánh đều không đúng thực tế. Tuy nhiên một số nội dung công dân phản ánh đúng và các trường cần rút kinh nghiệm trong quá trình làm việc với cha mẹ học sinh như trường THCS Nghi Sơn và THCS Thanh Sơn.

- Ngành đã xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá thi đua các đơn vị nhà trường năm học 2016-2017.

- Phát động phong trào viết SKKN trong toàn ngành. Kết quả: có 18/20 SKKN xếp loại cấp tỉnh trong đó có 6 SKKN xếp loại B và 12 SKKN xếp loại C.

 5. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và công tác Phổ cập Giáo dục xóa mù chữ (PCGD XMC)

          - Tập trung xây dựng và đề nghị UBND tỉnh công nhận trường chuẩn quốc gia tại các trường THCS Thanh Sơn, THCS Hải Lĩnh; các trường THCS Ngọc Lĩnh, THCS Anh Sơn, THCS Thanh Thủy, đã hoàn thành 80% yêu cầu của tiêu chí trường chuẩn Quốc gia.

- Công tác PCGD-XMC được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. 100% các xã, thị trấn đạt phổ cập GD mầm non cho trẻ 5 tuổi,  đạt Phổ cập GDTH đúng độ tuổi và đạt PCGDTHCS năm 2016. Công tác xóa mù chữ được quan tâm triển khai, toàn huyện không còn đối tượng mù chữ ở độ tuổi 35 đến 60.

          6. Thực hiện các công tác khác và việc chấp hành kỷ cương nề nếp quy định.

          - Hầu hết các trường thực hiện tốt công tác Đoàn, Đội, Hội và các phong trào do ngành phát động.

          - Thực hiện tốt công tác phát triển các Trung tâm học tập cộng đồng.

- Triển khai công tác tăng lương định kỳ năm 2016, nâng lương trước thời hạn đảm bảo đúng thời gian và đối tượng. Toàn ngành có 124 cán bộ, giáo viên được tăng lương trước thời hạn.

- Đa số các trường thực hiện nghiêm túc kỷ cương nề nếp quy định của ngành, thực hiện đúng thời gian quy định tuy nhiên một số trường còn thực hiện chưa tốt để xảy ra tình trạng phản ánh đến lãnh đạo các cấp cũng như phản ánh báo chí như TH Nghi Sơn, THCS Tĩnh Hải.

          III. Những hạn chế, khó khăn.

- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu dạy học. Tình trạng quá tải ở các trường Mầm non là rất phổ biến, số học sinh/lớp quá đông so với quy định.

- Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia chuyển biến chậm do thiếu nguồn vốn để đầu tư xây dựng các hạng mục thuộc khối công trình cơ bản; một số xã công tác quy hoạch nhà trường chưa khoa học.

- Thiếu giáo viên ở các bậc học đặc biệt là giáo viên Mầm non và GV tiếng Anh Tiểu học gây khó khăn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học.

 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những ưu điểm nổi bật.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học từ phòng đến các đơn vị trường học, đảm bảo kịp thời, toàn diện theo kế hoạch năm học. Cùng với việc triển khai nhiệm vụ công tác từng tháng, đã thống nhất sự chỉ đạo từ phòng đến các trường học đảm bảo thực hiện đồng bộ có hiệu quả. Tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành về ý thức trách nhiệm, ý thức về công việc. Công tác quản lý nhà nước về giáo dục, nề nếp kỷ cương trong ngành giáo dục được tăng cường.

- Công tác phối hợp của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, hội... cấp huyện, xã, thị trấn ngày càng chặt chẽ đồng bộ và hiệu quả hơn; sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ nhà giáo, học sinh trong toàn ngành và nhân dân đối với sự nghiệp phát triển giáo dục tiếp tục có chuyển biến tích cực. Ngành, Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức các hoạt động một cách hiệu quả đã nâng cao sự đoàn kết trong đơn vị và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Công tác tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, đánh giá đúng chất lượng thực của giáo viên và học sinh.

       2. Những hạn chế và tồn tại.

          - Cơ sở vật chất ở một số đơn vị đã xuống cấp, đặc biệt còn thiếu, phòng học chức năng, phòng học bộ môn, phòng TVTB, đồ dùng dạy học chưa đồng bộ, việc sửa chữa và bổ sung chưa kịp thời. chưa đáp ứng được yêu cầu cho hoạt động dạy học.

          - Tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia ở bậc Mầm non và THCS còn chậm do việc đầu tư xây dựng cơ bản không đúng tiến độ.

          III.  NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC  2016-2017.

1. Công tác tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo

          - Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2017-2018; Đề án phát triển trường THCS chất lượng cao.

          - Chỉ đạo các đơn vị nhà trường xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2017 - 2018 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

          - Chỉ đạo các nhà trường tổng kết năm học 2016-2017.

          - Thực hiện kế hoạch khảo sát đánh giá năng lực giáo viên năm học 2016-2017.

          2. Công tác chuyên môn

          - Tập trung chỉ đạo công tác dạy và học nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học.

          - Tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh.

          - Đẩy mạnh công tác kiểm tra, tư vấn cho các đơn vị nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

          - Tổ chức giao lưu Câu lạc bộ cho học sinh Tiểu học.

          - Tổ chức thi Bé khỏe, bé ngoan cấp trường, cụm huyện.

          - Tổ chức thi học sinh giỏi các lớp 6, 7 thi 2 môn: Toán và Ngữ văn; lớp 8 thi 4 môn: Toán, Vật lí, Tiếng Anh và Ngữ văn.

3. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia

- Tập trung hoàn thiện đề nghị công nhận các trường theo kế hoạch năm 2016 là: THCS Thanh Thủy, THCS Ngọc Lĩnh, THCS Anh Sơn.

- Tổ chức xây dựng mới 7 trường đạt chuẩn quốc gia gồm: MN Xuân Lâm, MN Ninh Hải, TH Các Sơn A, THCS Trường Lâm, THCS Hùng Sơn, THCS Trúc Lâm, THCS Các Sơn.

4. Thực hiện các công tác khác

- Thực hiện các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ, thực hiện các lớp tập huấn tại Sở GD.

- Thực hiện công tác điều tra PCGDXMC thời điểm tháng 4.

- Thực hiện các công việc được giao.

          Trên đây là dự thảo báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 2 năm học 2016-2017. Phòng GD ĐT mong được sự đóng góp ý kiến và bổ sung nhiệm vụ để thực hiện tốt kế hoạch học kỳ 2 và kế hoạch năm học.  

VŨ THỊ THANH VÂN - TRƯỞNG PHÒNG 


Nguồn tin: Phòng GD&ĐT


Người đăng tin: admin

TIN LIÊN QUAN

Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia | Địa chỉ: Thị Trấn Tĩnh Gia - Thanh Hóa | Số điện thoại: Đang cập nhật | Email: pgddt.tinhgia@thanhhoa.edu.vn

Chịu trách nhiệm nội dung, trưởng phòng GD&ĐT Bà: Vũ Thị Thanh Vân

Bản quyền thuộc về PGD&ĐT Tĩnh Gia