VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Công văn
Thông báo
Quyết định
Kế hoạch
Báo cáo
Thanh tra
Tờ trình
LĨNH VỰC QUẢN LÝ
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Tổ chức kế hoạch
Tài vụ
Công đoàn giáo dục
Lĩnh vực chung
VĂN BẢN LIÊN QUAN
Luật
Nghị định
Nghị quyết
Quyết định
Thông tư
Chỉ thị
Công văn,hướng dẫn
CƠ QUAN BAN HÀNH
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng chính phủ
Các bộ và ngang bộ
Liên bộ
Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT Thanh Hóa
Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia
UBND tỉnh Thanh Hóa
UBND huyện Tĩnh Gia
Nội dung văn bản
Thuộc tính
File đính kèm
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản liên quan

Hướng dẫn các nội dung về khung cấu trúc của chuyên đề dạy học và quy trình tổ chức, quản lý hoạt động chuyên môn trên mạng


UBND HUYỆN TĨNH GIA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 398/PGDĐT-THCS

V/v hướng dẫn các nội dung về khung cấu trúc của chuyên đề dạy học và quy trình tổ chức, quản lý hoạt động chuyên môn trên mạng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 


         Tĩnh Gia, ngày 26 tháng 12 năm 2014

  

 

Kính gửi:   - Hiệu trưởng các trường THCS

                             - Hiệu trưởng trường THCS và THPT Nghi Sơn

 

Thực hiện hướng dẫn các nội dung cụ thể về khung cấu trúc của chuyên đề dạy học (giáo án) và quy trình tổ chức, quản lý hoạt động chuyên môn trên mạng thông tin truyền thông “Trường học kết nối” của Sở Giáo dục và Đào tạo; Để có sự thống nhất trong việc thực hiện nội dung sinh hoạt chuyên môn trên mạng, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các nhà trường như sau:

 

A. CẤU TRÚC CÁC CHUYÊN  ĐỀ DẠY HỌC/CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC LIÊN MÔN (GIÁO ÁN)

          Một chuyên đề dạy học được xây dựng (giáo án) gồm 7 mục sau đây:

1. Tên chuyên đề

2. Cơ sở xây dựng chuyên đề (nếu cần thiết)

a) Nội dung trong chương trình hiện hành

b) Lí do xác định chuyên đề

3. Nội dung của chuyên đề

4. Mục tiêu

a) Kiến thức

b) Kỹ năng

c) Thái độ

d) Các năng lực hướng tới

* Năng lực chung:

* Năng lực chuyên biệt:

5. Bảng mô tả  mức độ câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực học sinh qua chuyên đề

 

Nội dung

MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

(Sử dụng các động từ hành động để mô tả)

Các năng lực hướng tới của chủ đề

 

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Nội dung 1

 

 

 

 

 

Nội dung 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Biên soạn câu hỏi, bài tập theo các mức độ nhận thức (đã mô tả ở mục 5)

7. Thiết kế tiến trình dạy học

B. TỔ CHỨC DẠY HỌC VÀ DỰ GIỜ

 Thực hiện theo hướng dẫn tại (mục III4) Công văn số 1976/SGDĐT- GDTrH ngày 20/10/2014 của Giám đốc Sở về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng. Cụ thể, từng hoạt động học tập tổ chức theo 4 bước:

+ B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

+ B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

+ B3: Báo cáo kết quả và thảo luận

+ B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

C. PHÂN TÍCH, RÚT KINH NGHIỆM BÀI HỌC

- Dựa theo 3 nội dung 12 tiêu chí theo hướng dẫn tại (mục III5) Công văn số 1976/SGDĐT- GDTrH ngày 20/10/2014 của Giám đốc Sở về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng.

- Bổ sung, hoàn thiện nội dung nội dung chuyên đề.

D. GỬI SẢN PHẨM LÊN MẠNG “Trường học kết nối”

          * Lưu ý:

          - Trên đây là khung cấu trúc chuyên đề dạy học chung cho tất cả các môn.

          - Trong cấu trúc chuyên đề dạy học (Giáo án), mục 6 (biên soạn câu hỏi bài tập theo các mức độ nhận thức đã mô tả) được đặt trước mục 7 (thiết kế tiến trình dạy học). Lí do là, việc biên soạn câu hỏi, bài tập theo các mức độ nhận thức được sử dụng để tổ chức các hoạt động dạy học, không phải để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi đã học xong chuyên đề như cách hiểu lâu nay.

          - Dùng thuật ngữ xây dựng “Chuyên đề” dạy học theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh, thay cho thuật ngữ “Chủ đề” dạy học….

          - Trong quá trình xây dựng bảng mô tả các mức độ câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực học sinh qua chuyên đề có thể tham khảo phụ lục kèm theo hướng dẫn này để sử dụng các động từ hành động cho phù hợp.

          - Sản phẩm gửi lên mạng thông tin “Trường học kết nối” là chuyên đề dạy học/chuyên đề dạy học liên môn (Giáo án) sau khi đã tổ chức dạy kiểm nghiệm, bổ sung hoàn thiện và đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Hiệu trưởng phải phê duyệt trước khi gửi chuyên đề lên mạng thông tin “Trường học kết nối” và chịu trách nhiệm trước Sở và Bộ GDĐT về sản phẩm của đơn vị mình.

- Học kì I năm học 2014- 2015, mỗi nhóm chuyên môn 01 chuyên đề; thời hạn cuối cùng nạp sản phẩm lên mạng thông tin “Trường học kết nối”: ngày 10/02/2014. Những trường đã có sản phẩm gửi lên mạng nhưng chưa đúng theo cấu trúc này thì phải làm lại cho đúng với yêu cầu.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường triển khai thực hiện.

 

       Nơi nhận

- Như trên (để thực hiện),                                                  

- LĐ Phòng (để chỉ đạo),

- Lưu VT, CM THCS.                                                                                          

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Quản Giang Thao

 


Phụ lục

 
Nội dung

Loại câu hỏi/bài tập

Nhận biết

(mô tả mức độ cần đạt)

Thông hiểu

(mô tả mức độ cần đạt)

Vận dụng thấp

(mô tả mức độ cần đạt)

Vận dụng cao

(mô tả mức độ cần đạt)

Định hướng năng lực

 

 

 

 

 

 

(Những nội dung nhỏ trong chuyên đề lớn)

Câu hỏi/bài tập định tính

(trắc nghiệm, tự luận)

HS xác định được một đơn vị kiến thức và tái hiện được nội dung của đơn vị kiến thức đó

HS sử dụng một đơn vị kiến thức để giải thích về một khái niệm, quan điểm, nhận định… liên quan trực tiếp đến kiến thức đó 

HS xác định và vận dụng được kiến thức tổng hợp để giải quyết vấn đề trong tình huống quen thuộc.

HS xác định và vận dụng được kiến thức tổng hợp để giải quyết vấn đề trong tình huống mới.

 

Câu hỏi/bài tập định lượng

(trắc nghiệm, tự luận)

Học sinh xác định được mối liên hệ trực tiếp giữa các đại lượng và tính được các đại lượng cần tìm (không cần suy luận trung gian)

Học sinh xác định được các  mối liên hệ liên quan đến các đại lượng cần tìm và tính được các đại lượng cần tìm thông qua một số bước suy luận trung gian.

HS xác định được các  mối liên hệ giữa các đại lượng liên quan để giải quyết một vấn đề/bài toán trong tình huống quen thuộc.

HS xác định được các  mối liên hệ giữa các đại lượng liên quan để giải quyết một vấn đề/bài toán trong tình huống mới.

 

 

 

Câu hỏi/bài tập gắn với thực hành thí nghiệm

Mô tả được TN, nhận biết được các hiện tượng TN.

- Giải thích được các hiện tượng thí nghiệm.

Giải thích và phân tích được kết quả TN để rút ra kết luận.

-      Phát hiện được một số hiện tượng trong thực tiễn và sử dụng kiến thức sinh học để giải thích; đề xuất được phương án thí nghiệm để giải quyết các tình huống thực tiễn.

 

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
(Tải văn bản trong File đính kèm) Người đăng: admin - 599 lượt xem

Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia | Địa chỉ: Thị Trấn Tĩnh Gia - Thanh Hóa | Số điện thoại: Đang cập nhật | Email: pgddt.tinhgia@thanhhoa.edu.vn

Chịu trách nhiệm nội dung, trưởng phòng GD&ĐT Bà: Vũ Thị Thanh Vân

Bản quyền thuộc về PGD&ĐT Tĩnh Gia