VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Công văn
Thông báo
Quyết định
Kế hoạch
Báo cáo
Thanh tra
Tờ trình
LĨNH VỰC QUẢN LÝ
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Tổ chức kế hoạch
Tài vụ
Công đoàn giáo dục
Lĩnh vực chung
VĂN BẢN LIÊN QUAN
Luật
Nghị định
Nghị quyết
Quyết định
Thông tư
Chỉ thị
Công văn,hướng dẫn
CƠ QUAN BAN HÀNH
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng chính phủ
Các bộ và ngang bộ
Liên bộ
Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT Thanh Hóa
Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia
UBND tỉnh Thanh Hóa
UBND huyện Tĩnh Gia
Nội dung văn bản
Thuộc tính
File đính kèm
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản liên quan

Số: 30/214/T-BGDĐT


Nội dung chi tiết tải tệp đính kèm
Số: 30/214/T-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2014
THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC
Căn cứ Nghị đnh số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chín phủ quy định
chức năg, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ ấu tổ chức ủa Bộ, cơ quangang Bộ;
Căn cứ Nghị đnh số 32/08/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 208 của Chín phủ về quy
định cức năg, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ ấu tổ chức ủa Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị đnh số 75/206/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 206 của Chín phủ quy định
chi tế và hướng dẫn thi ành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị đnh số 31/201/NĐ- CP ngày 1 tháng 5 năm 201 của Chín phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đnh
số 75/206/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 206 của Chín phủ quy định ci tế và hướng
dẫn thi ành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị đnh số 07/2013/NĐ-CP ngày 09
tháng 01 năm 2013 của Chín phủ vềiệc sửa đổi đ ểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị đnh
số 31/201/NĐ-CP ngày 1 tháng 5 năm 201 của Chín phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị đnh số 75/206/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 206 của Chín phủ quy
định ci tế và hướng dẫn thi ành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Tông tư ban hành Quy định đánh giá học
sinh tiểu học.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định đánh giá học sinh tiểu học.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi ành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2014. Thông tư
này thay thế Thông tư số 32/09/T-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 209 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vềiệc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh
tiểu học.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Cục trưởng Cục Khảo thí
và Kiểm định cất lượngiáo dục, Thủ trưởng cá đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục
và Đào tạo, Giám đốc ác sở giáo dục và đo tạo chịu trách niệm thi ành Tông tư này.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TƯ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chín phủ; - Văn phòng Hội đồng Quốc gia GD và PTNL; - Kiểm toánhà nước; - Cục KTVBQPL (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Như Điều 3 (để thực hiện); - Website Chín phủ; - Website Bộ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển
(Tải văn bản trong File đính kèm) Người đăng: admin - 411 lượt xem

CÁC VĂN BẢN KHÁC

Về trang trước

Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia | Địa chỉ: Thị Trấn Tĩnh Gia - Thanh Hóa | Số điện thoại: Đang cập nhật | Email: pgddt.tinhgia@thanhhoa.edu.vn

Chịu trách nhiệm nội dung, trưởng phòng GD&ĐT Bà: Vũ Thị Thanh Vân

Bản quyền thuộc về PGD&ĐT Tĩnh Gia